Fandom กลายเป็นกระแสหลักในปี 2010 – ดีขึ้นและแย่ลง

จาก Fifty Shades ถึง Veronica Mars ทศวรรษที่ผ่านมาทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ต่อวัฒนธรรมแฟนด้อม ในช่วงเริ่มต้นของทศวรรษนี้ คำว่า “แฟนด้อม” ไม่ใช่คำที่คนส่วนใหญ่รู้จัก แต่เข้าใจได้ถ่องแท้น้อยกว่ามาก แม้ว่าจะมีการใช้คำนี้มาตั้งแต่ต้นทศวรรษ 1900แต่ในช่วง 100 ปีที่ผ่านมาส่วนใหญ่แล้ว คำนี้เป็นที่รู้จักในกลุ่มคนที่คิดว่าตัวเองเป็นแฟนด้อม ซึ่งเป็นกลุ่มเฉพาะกลุ่มที่ระบุว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มชุมชนแฟนๆ ทั้งหมดนี้เริ่มเปลี่ยนไปเมื่อMarvel Cinematic Universe ถือกำเนิดขึ้นในช่วงท้ายของ...